ALLAH'IN  SIFATLARI

Allah'ın ezeli ve zatıyla kaim sıfatları vardır. Bu sıfatlar zatının aynı olmadığı gibi, zatından gayri da değildirler. İslama göre bu sıfatlara sahip ikinci bir varlık mevcut degildir.

Allahın zati sıfatları şunlardır:

Vucüd, Kıdem, Beka, Vahdaniyet, Muhalefetün lil Havadis, Kıyam Binefsihi.

1- Vücud
Allah'ın var olması demektir. O, ezeli ve ebedi olarak vardır. Yok olması asla düşünülemez.

2- Kıdem
Allah'ın varlığının bir başlangıcı yoktur. Yani o sonradan var edilmiş degildir.

3- Beka
Allah'ın varlığının bir sonu yoktur. Her varlığın bir sonu vardır, ancak AIlah'ın varlığı sona ermez.

4- Vahdaniyet
Allah birdir. Her yönüyle benzersizdir. Eşi ve ortağı, yahut bir benzeri yoktur. Onun zati sıfatları bir başkası için sıfat olamaz.

5- Muhalefetün lil Havadis
Allah, sonradan yaratıklarının hiç birine benzemez. Her şey sonradan yaratılmıştır. Yani hadis'tir. Allah ise ezeli ve ebedidir.

6- Kıyam Binefsihi
Allahu tealanın varlığı kendindendir. Var olmak için başka bir varlığa ihtiyacı yoktur. Bütün varlıklar ona muhtaç, O hiç bir şeye muhtaç degildir.
 

Allahın subuti sıfafları şunlardır:

Hayat, ilim, kudret, Basar, Semi, Irade, Kelam, Tekvin.

1- Hayat
Allah diridir. Hayat sahibidir. Diğer canlılara hayat veren de O'dur.

2- İlim
Allah her şeyi bilir. Hiç bir şey ilminin dışında değildir. O, olmuşu bildigi gibi olacağı da bilir. Bilgisinde artma, eksilme ve değişme olmaz. Sınırsız ilim sahibidir.

3- Kudret
Allah'ın her şeye gücü yeter. Ondan daha kudretli hiç bir varlık yoktur. Istedigi her ,şeyi yapar.

4- Basar
Allah görür. Görmek için göze ve ışığa ihtiyacı yoktur. Gecede, gündüzde her yerde ve her zaman, her şeyi görür.

5- Semi‘
Allah işitir. İşitmek için kulağa ve sese ihtiyacı yoktur. Gizli ve açık her şeyi, her yer ve her zamanda işitir.

6- İrade
Allah külli irade sahibidir. İstedigini yapar. Bir şeyin olmasını isterse ona ol der. O da derhal oluverir. Hiç bir kimse Allah'ın dilediği şeyin önüne geçemez.

7- Kelam
Alah konuşur. Konuşmak için sese ve agıza ihtiyacı yoktur. Kur'an, Tevrat, Incil, Zebur ve diğer suhuflar Allah'ın kelamıdırlar.

8- Tekvin
Allah yaratıcıdır, var edicidir. O'ndan başka hiç bir kimse hiç bir şeyi yaratmaya güç yetiremez.

Geri Dön