İTİKAT

Soru 1  : İman nedir?
Cevap   : Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.v.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul
                edip dil ile tasdik etmektir.

Soru 2  : İmanın şarları nelerdir?
Cevap   : Allah (c.c.)’a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe,
                kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine, öldükten sonra tekrar
                dirilmeye iman etmektir.

Soru 3  : Hak dinlerin gayesi nelerdir?
Cevap   : Aklı, Dini, Nefsi, Nesli ve Malı korumaktır.

Soru 4  : İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?
Cevap   : Kitap, Sünnet, İcma-i Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha’dır.

Soru 5  : Peygamberimiz (s.a.v.)’den sonraki dönemlerde bir meselenin dini hükmü
               üzerinde o devirde yaşayan müçtehitlerin birleşmesi ve ittifak etmesine ne ad verilir?
Cevap   : İcma-i Ümmet denir.

Soru 6  : Kur’an’ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde karşılığı bulunmayan bir meseleyi,Kitap,
                Sünnet, İcma-i Ümmet dediğimiz şeri delillerde sabit olan hükümler ışığında,
                aynı illete (sebebe), aynı hikmete bağlayarak çözümlemeye dinimizde ne ad verilir?
                bu hükümleri verene Fakih denir.
Cevap   : Kıyası Fukaha.

Soru 7  : İmam ve müçtehit olarak kabul edilen bir kişinin içtihat ve görüşlerinden
                oluşan, itikadi, fıkhi, dini veya şeri yola ne ad verilir?
Cevap   : Mezhep adı verilir.

Soru 8  : İtikadi mezheplerimiz ve imamlarını söyleyiniz.
Cevap   :  a- Maturidiyye; İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi
                 b- Eşariyye; İmamı Ebul Hasan Aliyyül-Eşari.

Soru 9  : Allah’ın zati sıfatlarını sayınız.
Cevap   : a- Vücut (Var olması)
                b- Kıdem (Varlığının başlangıcı olmaması)
                c- Beka (Varlığının sonu olmaması)
                d- Vahdaniyet (Bir olması)
                e- Muhalefetül lil Havadis (Yaratılmışların hiç birine benzememesi)
                f- Kıyam bi Nefsihi (Varlığının kendisinden olması)

Soru 10: Büyük günahlar nelerdir?
Cevap   : a- Allah (c.c.)’a ortak koşmak.
                b- Haksız yere adam öldürmek.
                c- Namuslu kadına iftira etmek.
                d- Sihir yapmak ve yaptırmak.
                e- Savaştan kaçmak
                f- Müslüman anne ve babaya isyan etmek
                e- Yetim malı yemek
                g- Mescidi Haram’da günah işlemek
                h-Yetim malı yemek i-Zina yapmak

Soru 11: Rabbimizin en güzel, en şerefli manalara ve sıfatlara dalalet eden mübarek
                isimleri vardır. Ki bu isimler hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) “Muhakkak ki
                Allah (c.c.)’a mahsus 99 ismi şerif vardır. Her kim bu isimleri (sayar, ezberler
                veya şuurlu bir şekilde manalarını anlarsa) cennete girer, sonsuz mutluluğa
                ulaşmış olur.” buyurdu. Rabbimizin bu isimlerine ne ad verilir?
Cevap   : Esmaül Hüsna

Soru 12: Allah (c.c.)’ın zatında, sıfatında ve fiillerinde eşsiz olduğunu bilip inanmaya
                ne denir?
Cevap   : Tevhit denir.

Soru 13: Peygamberimiz (s.a.v.)’in Miraç hadisesinde 7. Kat semada, Mescidi Haram
                ve Mescidi Aksa’dan sonra uğradığı, Meleklerin kıyamete kadar hayatlarında
                bir defa sıra gelerek tavaf ettikleri 7. Kattaki mescidin adı nedir?
Cevap   : Beytül-Mamur.

Soru 14: Allah’ın subuti sıfatlarını sayınız.
Cevap   : a- Hayat (Diri olması)
                b- İlim (Her şeyi bilmesi)
                c- Semi (İşitmesi)
                d- Basar (Görmesi)
                e- İrade (Dilemesi)
                f- Kudret (Gücünün yetmesi)
                g- Kelam (Konuşması)
                h- Tekvin (Yaratması)

Soru 15: Dört büyük melek hangileridir ve görevleri nelerdir?
Cevap   : a- Cebrail; Vahiy getiren melektir
                b- Mikail; Tabiat olaylarının iradesi ile görevlidir
                c- İsrafil; Sura üfleyecek olan melektir
                d- Azrail; Ölüm meleğidir, can alır.

Soru 16: Kendilerine Kitap verildiği Kur’an’ı Kerimde bildirilen peygamberler
                hangileridir ve hangi kitaplar kendilerine verilmiştir?
Cevap   : a- Musa(a.s.); Tevrat
                b- Davut(a.s.); Zebur
                c- İsa(a.s.); İncil
                d- Muhammed(s.a.v.); Kur’an

Soru 17: Kendilerine kitap indirilmeyip sahife verilmiş olan peygamberler ve kaç
                sahife verildiğini yazınız.
Cevap   : a- Adem(a.s.) 10 sahife
                b- Şit(a.s.) 50 sahife
                c- İdris(a.s.) 30 sahife
                d- İbrahim(a.s.) 10 sahife

Soru 18: Hakikatler hakkında ilim elde etme vasıtaları yani İslam’da bilginin
                kaynakları nelerdir?
Cevap   : a- Sağlam duyu organları   b- Doğru haber   c- Akıl

Soru 19: İslamın kesin nasla sabit olan hükümlerine, şüphe götürmez bir şekilde
                inanmaya ve Allah (c.c.)’ın hükmüne ve iradesine teslimiyete ne ad verilir?
Cevap   : İtikat denir.
 

Soru 20: İlk peygamber Hz. Adem (a.s.)’dan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e kadar
                gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı nedir?
Cevap   : İslam.

Soru 21: İnsanları iyiliğe yöneltmek için Allah (c.c.)’ın peygamberleri vasıtasıyla
                bildirdiği emirler ve hükümlere ne denir?
Cevap   : Din denir.

Soru 22: İnsanların yaşayışlarında yapmaları ile emrolundukları, ilahi yol ve umumi
                prensiplere ne ad verilir?
Cevap   : Şeriat.

Soru 23: İnanç bakımından insanlar üçe ayrılır bunlar hangileridir?
Cevap   : a- Mü’min  b- Münafık  c- Kafir.

Soru 24: Allah (c.c.)’e ve onun dinine kalbiyle inanıp, diliyle de inandığını söyleyen ve
                inandığını yaşamaya çalışan insana ne denir?
Cevap   : Mü’min.

Soru 25: İnanmadığını açıkça söyleyen kimseye ne denir?
Cevap   : Kafir.

Soru 26: Dili ile iman ettiğini söylediği halde kalbinden inanmayan kişiye ne denir?
Cevap   : Münafık.

Soru 27: İsyanda haddi aşan, zalim ve Allah (c.c.)’dan başka ibadet edilen put ve ilahı
                olan sistemlere ne ad verilir?
Cevap   : Tağut.

Soru 28: Allah (c.c.)’ın birliğini kabul etmeyen, ama ona inanan fakat ondan başka
                varlıklarıda ilah kabul eden kimseye ne ad verilir?
Cevap   : Müşrik.

Soru 29: İnsanların biri sağ biri sol omuzlarında olmak üzere iki gözetleyici melek
                vardır. Bu meleklerden sağ taraftaki melek insanın iyi amel ve davranışlarını,
                sol taraftaki melekte insanın kötü amel ve davranışlarını tespit edip amel
                defterine yazmakla görevlidirler. Bu meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap   : Kiramen Katibin.

Soru 30: İnsanlar ölüpte mezara konduktan sonra sual melekleri denilen iki melek
                gelir ve kendilerine Rabbimiz tarafından emrolunan kabir suallerini sorarlar.
                Bu sualler: Rabbin kim?, Peygamberin kimdir?, Dinin nedir?, Kitabın nedir?,
                Kıblen neresidir? şeklindedir. Bu sualleri soran meleklerin isimleri nelerdir?
Cevap   : Münker ve Nekir.

Soru 31: Cennetteki meleklerin başkanının ismi nedir?
Cevap   : Rıdvan

Soru 32: Cehennemdeki görevli meleklerin başkanlarının ismi nedir?
Cevap   : Malik.

Soru 33: Allah (c.c.)’a çok yakın bulunan, mukarrebun melekleride denilen, son
                derece şerefli olan meleklerin diğer isimleri nedir?
Cevap   : İlliyyun melekleri.

Soru 34: Peygamberlerin kendilerine has sıfatları nelerdir, manalarıyla birlikte söyleyiniz.
Cevap   : a- Sıdk; Doğru sözlü olmak
                b- Emanet; Güvenilir olmak
                c- Tebliğ; Tebliğ etmek
                d- Fetanet; Üstün akıl ve zekaya sahip olmak
                e- İsmet; Günah işlememek.

Soru 35: Peygamberimiz (s.a.v.) hesap gününü anlatırken mahşerin düz bir yerinde
                mahkeme-i kübranın kurulacağını ve hesapların seri olarak sorulacağını anlattı.
                İnsanların beş şeyden mutlaka sorulacağını, hesaba tutulacaklarını haber vermişti.
                İşte Peygamber (s.a.v.)’in hesap günü mutlaka sorulacak dediği beş şey nedir?
Cevap   : a- Ömrünü nerede tükettiği
                b- Gençliğini nasıl geçirdiği
                c- Malını nereden kazandığı
                d- Malını nereye harcadığını
                e- Bildikleri ile amel edip etmediğinden sorulacaktır.

Soru 36: Ahiret günü hesaptan sonra herkesin amel defterini (sevap ve günahını)
                tartmaya mahsus olan ilahi adalet terazisine ne ad verilir?
Cevap   : Mizan

Soru 37: Cehennem üzerinde uzanan son derece ince ve keskin olan, mü’minler için
                geniş ve rahat olacak, kafirler ise takılıp kalıp cehenneme düşecekleri,
                ona inanmak imanın gereği olan köprünün adı nedir?
Cevap   : Sırat Köprüsü.

Soru 38: Her canlı için ezelde tayin edilmiş olan hayat süresi vardır. Süresi dolan
                canlıların ömrü son bulmuş ve kendisine takdir edilmiş olan geçici
                dünyadaki hayatı bitmiş olur. Her canlı için tayin edilmiş olan süreye ne denir?
Cevap   : Ecel.

Soru 39: İslam’ın şartları nelerdir?
Cevap   : 1-  Kelime-i Şahadet getirmek
                2- Namaz kılmak
                3- Oruç tutmak
                4- Hacca gitmek
                5- Zekat vermek.

Soru 40: Başkalarının meydana getiremeyeceği olağanüstü şeyleri bir peygamberin,
                gerçekten Allah (c.c.)’ın elçisi olduğunu doğrulaması için Rabbimizin o
                olağanüstü olayı peygamberi eliyle ortaya çıkarmasına ne ad verilir?
Cevap   : Mucize.

Soru 41: Yüce Rabbimizin kudret ve izni ile veli kulları tarafından bir kısım
                olağanüstü hallerin meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap   : Keramet.
 

Soru 42: Hatır ve hayale gelmeyen maddi ve manevi nimetleri içinde toplayan, hiç bir
                zaman yok olmayan ve bugün mevcut olup sekiz bölümlü bir mükafat alemi olan,
                yerini ancak Rabbimizin bildiği, yakuttan, inciden, elmastan döşenmiş köşklerin
                var olduğu, altından ırmakların aktığı, içinde hurilerin olduğu bildirilen ve
                Allah (c.c.)’a kul, habibine ümmet olmuşların, şehitlerin gideceği yer olarak
                bildirilen o güzel mekanın ismi nedir?
Cevap   : Cennet.

Soru 43: Kapısında zebanilerin olduğu, yedi kat aşağı doğru tabakaya bölünmüş, her
                bir katında ayrı, türlü azabın tattırılacağı ve bazı günahkar mü’minlerinde ceza
                göreceği, kafirler için ise ebedi azap yeri, devamlı kalacakları mekan olarak
                bildirilen bu yerin ismi nedir?
Cevap   : Cehennem.

Soru 44: Kainattaki her şey kendisinden başka yaratıcı olmayan Allah (c.c.)’ın bilmesi,
                dilemesi ve yaratması ile olur. Onun için herhangi bir şeyin belirli bir şekilde
                meydana gelmesi Cenabı Hakkın ezelde dilemesi ile olur. Rabbimizin bir şeyi
                ezelde dilemiş olmasına ne ad verilir?
Cevap   : Kader.

Soru 45: Yüce Rabbimizin ezelde dilemiş olduğu herhangi bir şeyin zamanı gelince
                yine Allah (c.c.)’ın izniyle meydana gelmesine ne ad verilir?
Cevap   : Kaza.

Soru 46: Müellefe-i Kulüp kimlerdir?
Cevap