Dinin Tarifi

Din, konuyla ilgilenenler tarafından çok çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Bizim inancımız olan Islam'a göre dinin tarifini öğrenelim.
"Din, insanoğlunu doğruya, iyiye, dünya ve ahiret saadetine yöneltmek için yüce Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği ilahi kanunlardır." Demek ki gerçek manasıyla din, Allah tarafından bildirilen, Peygamberler
aracılığı ile insanlara duyurulan ve hayatı bütünüyle kuşatan ilahi emir ve yasaklardır. Öyleyse insanların kendi bilgi ve görüşleriyle ortaya koydukları kurallar gerçek anlamıyla din değildirler.
 

HERKES BİR DİNE İNANIR

Allah katında din Islam'dır. Islam, ilk insan ve ilk peygamberin dini olduğu gibi, daha sonraki bütün Peygamberler tarafından da bildirilen dindir..Buna rağmen zaman zaman insanlar Islam'ı unutmuş, kendi arzu ve heveslerine uygun sapık inançlara düşmüşlerdir. Ağaca, yıldıza, güneşe veya daha başka varlıklara taparak gerçekten uzaklaşmışlardır. Bütün bunlara rağmen tarihin hiş bir devrinde insanlar din duygusundan uzaklaşmamış, doğru veya yanlış, bir dine inanmışlardır. İnsanın yaratılışında din duygusu mevcuttur.
 

İSLAM DİNİ

Allah'ın son Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından bildirilen Islam dini, Allah katındaki dindir. Bu dine Islam adını bizzat Allah koymuştur. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitapdır. Bu kitapla din tamamlanmıştır. Artık kıyamete kadar başka Peygamber ve başka kitap gelmeyecektir.

İslam dini, Allah'ın varlığı ve birliği inancına dayanır. Buna göre kendisine tapılacak yegane mabud Allah'tır. Ona bir şey eş ve ortak koşulamaz. O, en büyük gücün sahibi ve kainatın yoktan var edecisidir. Gönderdiği kitaplar ve Peygamberler haktır. Insanoğlu dünya ve ahiret saadeti için Islam'a sarılmalıdır.
Islam'da ruhbanlık yoktur. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez ve kimse kimsenin günahını bağışlayamaz.

Islam, bütün insanlığın dinidir. Belli bir kavmin ve ırkın dini değildir. Allah bütün insanların ve bütün kainatın ilahıdır. Ondan başka ilah yoktur. Insanlar dünya hayatında Allah'a itaat etmeye, emir ve yasaklarına uymaya mecburdurlar. Zira öldükten sonra tekrar diriltilecek ve yaptıklarının hesabını vereceklerdir.

İslam iyilik, fazilet, kahramanlık, kardeşlik ve cihad dinidir. Müslüman olan herkes Allah katında eşittir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Kim Allah'dan daha çok korkuyor ve Allah için çalışıyorsa üstün olan odur. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece Araplara değil bütün bir insanlığa Peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'anı Kerimin hükümleri ebedidir. Hiç bir kimse Kur'anın hükümlerini değiştiremez.
 

HIRISTIYANLIK (İsevilik)

Yüce Allah Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullarına Hz. İsa'yı Peygamber olarak gönderdi. Kendisine İncil adı verilen kutsal kitabı indirdi. Yahudiler Hz. İsa'ya ve getirdiği kitaba inanmadılar. Hz. Isa'ya çok az insan iman etti. Daha sonra da İncil'in ayetleri değiştirildi. Bu kutsal kitaba insanların sözleri karıştırıldı. Hıristiyanlar gün geçtikte çoğaldılar. Hz. Isa'ya Allah'ın oğlu dediler. Ortaya, birbirine benzemeyen İnciller çıktı. Nihayet Bizans imparatorlarından Konstantin büyük bir toplantı düzenleyerek Incillerin sayısını dörde indirdi. Bu İnciller Matta, Markus, Luka ve Yuhanna Incilleri adını taşımaktadır.
Hiristiyanlık üçlü bir Allah inancına dayanır. Buna Teslis Akidesi denilir. (inançlarına göre üç tane Allah vardır. 1- Allah (Baba Allah), 2- İsa (Oğul AIlah), 3- Gökyüzünde bulunan Kutsal Ruh (Ruh'ül-Kudüs)

Hiristiyanların ibadet yerleri Kiliselerdir. Din adamlarına Papaz veya rahip denilir. Eğer din adamı kadınsa Rahibe ismini taşır. Kutsal gün olarak Pazar gününü seçmişlerdir. Bu günde kilise çanları çalar ve hiristayanlar ibadet için kiliselere giderler.
Papazların hak ve yetkileri pek büyüktür. Bunlar "günah çıkarma" işlemiyle günah işleyen hiristiyanların bağışlanacağını söylerler. İsterlerse bir kimseyi "Afaroz" ederek hiristiyanlıktan çıkarırlar.

Hiristiyanlar, Katolik, Ortadoks ve Protestan olarak üç ayrı mezhebi benimsemişlerdir. Mezhepler arasında büyük farklar vardır.
Kur'an-ı Kerimde Hz. İsa'dan ve hiristiyanlardan bahsedilir. Hz. İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olmadığı, ancak bir kul ve Peygamber olduğu belirtilir. İncil'in değiştirildiği, hükümlerinin bozulduğu bildirilir. Bugün hiristiyanlık dünyanın pek çok yerinde başta Avrupa ve Amerika'da yaygın haldedir.
 

YAHUDILIK (Musevilik)

Allah yüce Peygamberlerinden biri olan Hz. Musa'ya Tevrat adıyla bilinen bir kitap indirdi. Bu kitap, Hz. Musa'nın kavmi olan Yahudilere (Israilloğullarına) hakkı ve hakikati duyuruyordu. Ne var ki Yahudiler gerek Hz. Musa'nın zamanında gerekse daha sonraları Tevrat'ın hükümlerini kabul etmediler. Kendi sapık inançlarında ısrar ettiler. Hz. Musa'dan sonra Tevrat'ın ayetlerini değiştirdiler. Bu ilahi kitaba kendi arzu ve isteklerine uygun sözler kattılar.

Yahudilik inancına göre İsrailoğulları yeryüzünün efendisi ve hakimi sayılmaktadır. Yahudilik milli bir din özelliği taşır. Yahudi ırkından olmayanlar bu dine kolay kolay giremezler. Yahova (Yahudilerin inandığı tanrı) sadece Yahudilerin yücelmesini ister. Kudüs ve civarındaki geniş bir arazi Yahudilere vatan olarak verilmiştir. Buradan dünyayı idare edeceklerdir.

İbadathanelerine Havra yahut Sinagog adını vermişlerdir. Din adamlarına Haham denilir. Kutsal günleri Cumartesi olup, bu günde çalışmamayı önemli bir ibadet olarak kabul ederler. Talmut adı verilen kitab da Yahudilerin nasıl yaşayacakları ve neler yapacakları anlatılır.

Kur'ana Kerimde Yahudilerden sık sık bahsedilir. Onların dünya tarihi boyunca sergiledikleri zulüm, haksızlık ve nankörlükleri anlatır. Yüce Allah'ın onlara ebedi cezalar verdiği ve vereceği zikredilir. Sevgili Peygamberimize karşı en amansız düşmanlığı Yahudiler göstermiş, Islam dinini yıkmak için çalışmışlardır. Bugün de yeryüzünde fesat çıkarmakta, müslümanlara zulmetmekte ve insanlığın belası olarak yaşamaktadırlar.
 

PUTPERESTLIK

Tarihin çeşitli dönemlerinde Islam dininden uzaklaşan insanlar tapınmak için çeşitli ilahlar edinmişlerdir. Bu ilah bazen bir ağaç, bir taş, bir yıldız olduğu gibi, bazen de bir hayvan, bir eşya olabilmektedir. Kur'an-ı Kerimde putları ilah edinen insanların feci akibetlerinden sık sık bahsedilir. Peygamberimizin yaşadıgı çağlarda da bir kısım insanlar putlara tapıyorlardı. Hatta Kabe'nin içini putlarla doldurmuşlardı. O zamanlar Arapların Lat, Menat, Uzza ve Hubel isimli büyük putları vardı. Daha önceki dönemlerde de çeşitli kavimler Aya, güneşe, yıldızlara tapıyor, ilahi din olan İslam'dan uzak yaşıyorlardı. Puta tapıcılık ilahi dinler arasında sayımaz. İlahi dinler Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyettir.

Geri Dön