İTAATİN ÖNEMİ

 

14- Ebu Zerr radıyallahu anhın şöyle dediği rivayet edilmiştir.

- Dostum bana dinleyip itaat etmemi vasiyet etti. Velev ki (emir) kolları, bacakları kesilmiş bir köle olsun.

İZAHI: İslâm dini cemaat dinidir. Ferdî ve indî hareketlere müsaade etmez. Her şey bir nizam ve disiplin içerisinde icra olunur. Bütün işler Kur'an ve sünnet ışığında şûra ile halledilir. Durum bu olunca idare olunanların, amirlerine itaat etmeleri vacip olur. «Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Rasûlü’ne davet edildiklerinde "işittik ve itaat ettik" demek sadece mü'minlerin söyleyeceği sözdür. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.» (Nur: 51)

Hadis-i şerifte, âmire itaatın ehemmiyetini izah için, âmirin köle, hatta kolları ve bacakları kesilmiş bir köle olmasının itaate mâni teşkil etmeyeceğine işaret edilmiştir. Çünkü insanların pek çoğu tabiatları icabı soylu, güçlü ve cesur emir sahiplerine boyun eğer ve itaat ederler.

Âmirler masiyetle emrederlerse itaat yoktur. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: «Müslüman bir kimseye sevdiği, sevmediği (her) hususta (âmirini) dinleyip itaat etmek gerekir, meğer ki kendisine masiyet ile emredile. Eğer masiyet ile emredilirse ne dinlemek vardır, ne de itaat.» buyurmaktadır. (Müslim)

Devlet reisi, müslümanları Allah'ın kitabı, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere, yani İslâm dininin esaslarına göre idare etmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde, zâlimlerden olur ve müslümanların itaat mecburiyetleri kalkar. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: «Üzerinize sizi Allah'ın kitabı ile yöneten bir köle bile vali tayin edilse onu dinleyin ve itaat edin» buyurmaktadır. (Müslim) Görülüyor ki âmirin soyu, kavim ve kabilesi mühim değil, mühim olan, âmirin Allah'ın kitabı ile hükmetmesidir.

Devlet reisinin müslüman olması şarttır. Müslüman olmayanların müslümanlar üzerinde velayet hakkı yoktur. Onun için gay-r-i müslim idarecilere itaat edilmez.

«Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, -Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Rasûlüne götürün. (Allah ve Rasûlü'nün tâlimatına göre halledin.) Bu, hem hayırlı ve hem de netice bakımından daha iyidir.» (Nisa: 59)

Ayet-i kerimede de görüldüğü gibi, müslümanlar, ancak kendilerinden olan, yani hem müslüman ve hem de İslâm'ın ahkâmı ile idare eden âmirlere itaatla emrolunmaktadır. Emir sahibi müslümanları İslâm'ın esaslarına göre idare ettiği ve aralarında Allah'ın kitabı ile hükmettiği hâlde, şahsi hayatında kusurları olsa, meselâ bazı günahları irtikap edip, bir kısım ibadetleri zaman zaman terk etse, kendisine ehil olan kişilerce emr-i bi’l ma'ruf ve nehy-i ani’l münker yapılır ve masiyetle emretmedikçe itaat edilir. Ancak helâli haram, haramı helâl sayan ve dinin herhangi bir hükmünü inkâr ederek küfre giren veya tamamen irtidat eden bir emire itaat edilmiyeceği gibi bu gibileri vazifeden azletmek gerekir.

«O hâlde kâfirlere itaat etme ve bu (Kur'an ile) onlara karşı bütün gücünle, büyük bir cihad et!» (Furkan: 52)

«Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah sana kâfidir.» (Ahzab: 48)

 

www.cileweb.net